STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN PÅ PIRATENSKOLAN

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen, vars namn är Piratenföräldrar, har till uppgift att inom skolenhet Nord,
Piratenskolan, bevara och vidareutveckla skolan som minst F-6 skola samt fritidshem för att
kunna ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.
Piratenföräldrar ska stödja skolans personal så att barnen får lust att lära och därmed uppfylla målen enligt läroplanen.
§2 ALLMÄNT
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet skall ovillkorligen omfatta alla elever och föräldrar, inom föreningens arbetsområde, om vederbörande så önskar.
§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemmar i föreningen är de föräldrar eller annan vårdnadshavare till elever inom Piratenskolan och förskolor inom arbetsområdet, som har betalt medlemskap. Medlemskap gäller per skolår, hösttermin och vårtermin med avgift enligt beslut på årsmöte. Skolans personal hälsas, utan avgift, välkomna som medlemmar.
§ 4 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningens årsmöte ska hållas mellan 1 september och 15 oktober. Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen anser att det behövs, eller då minst 20 % av medlemmarna begär det. Kallelse med förslag till dagordning skall sammanställas av styrelsen och förmedlas till medlemmarna. Detta måste ske enligt följande:

 • För årsmöte minst två veckor innan
 • För extra insatt årsmöte minst en vecka innan

I kallelsen till extra möte måste orsak anges.
§ 5 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall förekomma:
1. Val av:

Mötesordförande
Mötessekreterare
Justerare/rösträknare

2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
3. Fastställande av dagordning.

4. Föredragning av:

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av:

 • Ordförande (1 år)
 • fem ledamöter (1 år)
9. Val av:
 • En revisor
 • En ersättare

10. Val av sammankallande och två medlemmar jämte ersättare i föreningens valberedning.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.
§ 6 RÖSTRÄTT MM
Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst per familj. Omröstning sker
öppet. Val skall ske med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej
annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt och vid lika röstetal med lottning.
§7 ÄRENDEN
Vid möte med föreningen får endast ärenden som angivits i kallelsen, eller står med på det
utsända förslaget till dagordning, eller som står i omedelbart samband med sådant ärende,
gå till beslut. Medlem, som önskar få ett ärende framlagt för beslut på årsmötet, skall senast
den 15 augusti överlämna en skriftlig motion med ärendet till styrelsen.
§ 8 VALBEREDNING
Årsmötet utser även en valberedning som består av en sammankallande ledamot samt två övriga ledamöter. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmötet förekommande
val för tiden till och med nästa årsmöte.
§ 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Föreningens styrelse består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt en
ersättande ledamot och dessa väljs av årsmötet.
Alla poster väljs för en tid av ett år. Av årsmötet vald styrelseledamot eller ersättare skall vara medlem i föreningen och skall ha barn i skolan eller förskolan.

§ 10 STYRELSENS KONSTITUERING

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan med sig adjungera representera för elevkåren eller annan person.
§ 11 STYRELSEN UPPGIFTER
Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid förenings möten fattade beslut, samt är mellan dessa möten beslutande organ.
Styrelsen åligger att:

 • Förbereda föreningens årsmöte och extra möten
 • Verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • Utse för verksamheten erforderliga kommittéer
 • Senast tre veckor för föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen uppgift är i övrigt att:
 •  Arbeta för Piratenskolans fortlevnad och utveckling.
 • Samordna och tillvarata medlemmars gemensamma intresse för Piratenskolan
 • Förmedla information och material till föreningens medlemmar
 • Hålla fortlöpande kontakt med BUN och samarbeta med andra myndigheter ochsammanslutningar, som har till uppgift att verka för barnens vård och utveckling.

§ 12 SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, samt om kallelse sker av ordförande eller
på begäran av minst halva antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen är beslutsför, då minst
hälften av ledamöterna är närvarande, dvs. minst tre stycken.
Beslut i fråga kan fattas om minst hälften av de närvarande ledamöterna är överens.
Ledamot kan få reservera sig mot beslut vilket antecknas i protokollet. Vid lika rösträtt gäller det beslut som ordförande röstar för.
§ 13 KLASSOMBUD
I varje undervisningsgrupp (klass) skall föräldrarna välja minst två klassombud.
Klassombuden skall regelbundet förses med information och göras delaktiga.
§ 14 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret
utses vid årsmötet en revisor och en ersättare.
Revisorn skall ange sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni.

§ 15 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar behövs beslut fattas av två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara ett årsmöte. Mellan de båda mötena skall det vara minst två månader.
§ 16 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen behövs beslut fattas enligt ordningen i § 15. Före giltighet av sådant beslut krävs det dessutom en majoritet på 75 % på båda mötena.
Upplöses föreningen skall tillgångarna överföras till elevrådet.
Kivik 7 oktober 2022